• November 24, 2017
  • Online 44

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559 839

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 467

คณะครุศาตร์ มนพ. ได้ดำเนินโครงการศึกษาศูนย์ YC ณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม 56

มนพ.เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก้าวสู่ตลาดแรงงานถนนสายอาชีพ 322

คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี 27

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การท่องเที่ยวก้าวอย่างไร บนเส้นทางศาสตร์พระราชาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 21

วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ในชื่องานว่า Back to school after party 2017 31

นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 16

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุ 131

มนพ.ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4/2560 436

มนพ. ร่วมกับ ส่วนราชการ จ.นครพนม ประชุมการเตรียมการรับเสด็จ ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 392

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่วิทยาลัยธาตุพนมร่วมกับ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)จัดประชุมความคืบหน้า 15

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด