• July 23, 2017
  • Online 8

 

ประกาศรับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 375

มนพ.จัดบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 453

มข.เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมัคคุเทศก์ วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มนพ. 388

NPU. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Asian Hub และ WEF Nexus 212

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครพนม" 34

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 25

วิทยาลัยธาตุพนม จัดโครงการอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยธาตุพนม 34

ประกาศรับสมัครคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 604

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด