• January 21, 2017
  • Online 11

มนพ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 200

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 82

นศ. ชมรมธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล Tech startup มนพ. เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 443

 

วิทยาลัยธาตุพนม แสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 64

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ แสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 91

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มนพ. แสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 266

งานประกันคุณภาพการศึกษา มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 188

ผอ.สำนักงานอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 763

ฝ่ายการเงินและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 398

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด

เว็บไซต์เดิม