ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

UBI (University Business Incubator) เป็น BI รูปแบบหนึ่งซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิตศิษย์เก่า อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยและเทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นตัวนักวิจัยเองหรือเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจจะนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

Go to website

Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 702

Fax : 0 4253 279

Email : npubi@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK