เกี่ยวกับ : สารจากอธิการบดี

  • Home
  • เกี่ยวกับ : สารจากอธิการบดี

2562

"ศิษย์จงทำหน้าที่ของตน คือ เป็นทั้งลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นศิษย์ที่ดีของครู ครูเองก็ทำหน้าที่ในการพัฒนาศิษย์ให้เจริญทั้งปัญญา และคุณธรรมอันงอกงามถึงพร้อมการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเรา"

รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK