NPU Journal News

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

(Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University)

     วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย  (Research articles)  บทความวิชาการและ/หรือบทความปริทัศน์  (Review articles)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในสาขา ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวความคิด   เทคนิค   และการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขึ้น   ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยวารสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ ฉบับตีพิมพ์ (ISSN 2651-2459) ได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ESSN 2651-2467) ได้เริ่มเผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2556 กำหนดออกเผยแพร่เป็นราย  4  เดือน 

    Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University publishes research articles, academic articles and/or  review articles.  Its objectives are to publish articles as above-mentioned in  the fields of education, business administration,  economics,  political science,  public administration,  law,  communications, agricultural extension,  art,  culture  and  related  fields for promoting the concept,  technique  and  development of  something new and to provide  a  platform  for  the  presentation  of  academic  outputs   among   the  universities’  personnel and people in general. It is issued every 4 months.

       

ข้อกำหนดเบื้องต้นที่ผู้นิพนธ์(ผู้ส่งบทความ) ควรทราบ

 • ***  ………….. เปิดรับบทความตีพิมพ์ ปี 2566  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน เป็นต้นไป……….. ****
 • ***** ผู้นิพนธ์ส่งเฉพาะบทความเข้าที่ email : npujournal@npu.ac.th เพื่อพิจารณาเข้าสู้กระบวนการก่อน               **** ยังไม่ต้องชำระเงิน  ******* จนกว่าจะได้รับผลการพิจารณาจากวารสาร 
 • Template 25666 สามารถดูตัวอย่างได้ที่ เมนู ดาวน์โหลด
 • จะตีพิมพ์และเผยแพร่ได้ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งหมด 3 ท่าน
 • การประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เป็นแบบ Double Blind 
 • การอ้างอิงบทความใช้หลักเกณฑ์ APA ในรูปแบบ Romanization คลิ๊ก (http://164.115.23.167/plangsarn/)
 • ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จำนวน 5,000 บาท (บทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ ไม่ผ่านการประเมิน หรือผู้นิพนธ์ขอยกเลิกเอง ทางวารสารไม่มีนโยบายการคืนเงิน)
 • ยกเลิกการตีพิมพ์เล่มวารสาร เผยแพร่เฉพาะบทความวารสารออนไลน์ มีผลบังคับใช้ ปี พ.ศ.2564
 • การประสานงานระหว่างผู้นิพนธ์กับเจ้าหน้าที่งานวารสาร หากผู้นิพนธ์เพิกเฉยหรือขาดการติดต่อการแก้ไขบทความ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ทางงานวารสารขอยกเลิกบทความของท่าน 

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
 • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
 • ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

 • กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 • โทรสาร. 042-532479   โทรศัพท์มือถือ.  089-9448161  (งานวารสาร)  
 • ทาง email:  npujournal@npu.ac.th
 • ทาง website: http://www.npu.ac.th/npujournal/

 

การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์

                 กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับผลงานทางวิชาการจากทุกท่านทุกหน่วยงาน  เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อความสะดวกในการพิจารณา  จึงขอแนะนำแนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้