Current

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 10

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2563
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.10 No.1
January – April 2020

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ1 รูปแบบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศสานา
รังสรรค์ ศรีโคตร1 ชวนคิด มะเสนะ2 และ เกริกไกร แก้วล้วน3


2 การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศิริลักษณ์ แสนตรง ดาวรุวรรณ ถวิลการ วัลลภา อารีรัตน์


3 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กมลกาญจน์ อรุณรัตน์ และ ธันยาภรณ์ นวลสิงห์


4 การพัฒนาตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
อ้อมพร ชะนะดิษฐ์ วัลนิกา ฉลากบาง และ อภิสิทธ์ สมศรีสุข


5 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมรดกบ้านถ้ำ โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง
น้ำฝน กันมา


6 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และ ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อุไรวรรณ คำเมือง , นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ และ มนชยา เจียงประดิษฐ์


7 การสืบทอดและคุณค่าทางจริยธรรมของชาวอีสานในสัญญาณกลองเพล : กรณีศึกษา ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์ จรูญ รัตนกาล และ ประสิทธิ์ ชาระ


8 คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติต่อบริการทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข สุภาพงษ์ ญาณไพศาล อัญชนา แสงแก้ว และ เว่ย หยาง


9 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโมเดลการวัดการแสวงหาความรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ชฎาพร ขุขันธิน กาญจนา สุจีนะพงษ์ และจำลอง วงษ์ประเสริฐ


10 รูปแบบการประเมินนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ
นพเก้า วรรณศิริ , เสนอ ภิรมจิตรผ่อง และ ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์


11 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจชุมชนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น
วีระยุทธ รัชตเวชกุล


12 แบบจำลองการพยากรณ์ยอดขายโดยวิธีการทางเศรษฐมิติ: กรณีศึกษาชิ้นส่วน นิวเมติกส์ของบริษัท นิวแม็ก จำกัด สาขาชลบุรี
ปิยธิดา หฤทัยปรีดากุล และ พัฒน์ พัฒนรังสรรค์


13 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำแนกกลุ่มผู้ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์และ ไม่ใช้เกษตรอินทรีย์ ในตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์ และ วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์


14 องค์กรนวัตกรรมกับธรรมาภิบาลของศุลกากรไทย
อภิโชติ ชมพล , สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และ เกียรติชัย วีระญาณนนท์


15 บุพเพสันนิวาส : ภาพสะท้อนด้านการถ่ายทอดข้อมูลทางวัฒนธรรม
เทวากร คำสัตย์