Current

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 5

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2558
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.5 No.2
May – August 2015
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)
 สารบัญ

บทความวิจัย

มีบทความวิจัยจำนวน 15 ฉบับ

1 การศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาด้วยกระบวนการอภิปัญญา

ปัณพร ศรีปลั่ง และ พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ

2 โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นของความสำเร็จสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อภินันท์ อินลี อนุศักดิ์ เกตุสิริ และ พงษ์ธร สิงห์พันธ์

 

3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช ชาตรี เกิดธรรม บุญเรือง ศรีเหรัญ และ อุษา คงทอง

 

4 การศึกษาวงพิณพาทย์เมืองจำปาศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษาบ้านพระพีน

เฉลิมพล อะทาโส รุจี ศรีสมบัติ และ กาญจนา อินทรสุนานนท์

 

5 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ธนพัฒน์ อภัยโส จงใจ เตโช และ นันทวัน เอื้อวงศ์กูล

 

6 การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

วัชรินทร์ ปะนามะเก ศิริศักดิ์ จันฤๅไชย และ ธัชชัย จิตรนันท์

 

7 กลยุทธ์การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดลำปาง

คมคาย แสงทองคำ ธนกร น้อยทองเล็ก และ ชัยยุทธ เลิศพาชิน

 

8 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ความคงทนในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและความดัน โดยใช้โปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน

เสาวลักษณ์ ชนะพาล ไชยยศ เรืองสุวรรณ และ ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

 

9 สมรรถนะหลักทางการบริหารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วิมลรัตน์ ศรีสำอางค์ และ รชฏ สุวรรณกูฏ

 

10 การร่วมคิดร่วมทำในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอธาตุพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

บุญเยี่ยม อภัยโส รชฏ สุวรรณกูฏ และ สุเทพ ทองประดิษฐ์

 

11 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

บุญชู วงษ์ทัพ และพัชนี จันทร์น้อย

 

12 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

บุศรินทร์ ประคำมินทร์ และ ประสาท อิศรปรีดา

 

13 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กองร้อยบิน กองพลที่1 รักษาพระองค์

ชัยกฤต ชรารัตน์ และ ปภัสสร ผลเพิ่ม

 

14 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตอำเภอปลาปาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

วิชญ์ภาส สว่างใจ และ พูนสิน ประคำมินทร์

 

15 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม

อรอนงค์ คำคนซื่อ และ มนตรี อนันตรักษ์