↑ Return to NPU Journal News

ประมวลภาพกิจกรรม

     

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ C-D ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ เวลา 8.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 650 ท่าน ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพของวารสารไทย
         สำนักงานวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย นำโดย ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ และเจ้าหน้าที่ 2 คน คือ นางสุภาวดี สุตะโคตร และนางศศิวิมล อรรคศรีวร

   วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเจ้าหน้าที่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ จากคณะ ศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ หรือหาแนวทางเพื่อจัดทำวารสารฉบับลูก(วารสารศิลปศาสตร์) และจัดทำวารสารลูกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ TCI และสามารถเข้าสู่ฐาน TCI ได้  

 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี ขอเข้ามาเยี่ยมชมวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้วารสารวิชาการสันตพลเข้าสู่ฐานของ TCI ได้สำเร็จในการประเมินวารสารประจำปี 2561 โดยพาคณะเข้าร่วมประชุม นำโดย ท่านบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ว่าที่ร้อยตำรวจเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร และคณาจารย์อีก 5 ท่าน รวมเป็น 6 ท่าน ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจำปาลาว ชั้น5 อาคารสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

 

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ทีมงานสำนักงานวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม การพัฒนาวารสาร ฉบับศิลปศาสตร์ นำโดยบรรณาธิการวารสาร ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ และเจ้าหน้าที่อีก 2 คน คือ  นางสุภาวดี  สุตะโคตร, และนางศศิวิมล อรรคศรีวร เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนมด้วย ซึ่งถือเป็นวารสารแม่  จุดประสงค์ในการจัดการประชุม คือ ต้องการพัฒนาวารสารฉบับลูก(ฉบับศิลปศาสตร์)ขึ้นมา และในฐานะที่เป็นวารสารฉบับแม่ จึงต้องมีการประสานงาน การเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาวารสารลูกให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ TCI กำหนด