วัน อังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา น.  
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
มีรายการรอพิจารณา 8 รายการ
 
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 54.225.38.53
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์

23 สิงหาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. วิทยาลัยนาหว้า จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม
ทำรายการ 17 ส.ค. 2560 19:13:52 น.
23 ส.ค. 2560 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 18 ส.ค. 2560 15:19:26 น.
2 08:00 น. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายวัชรินทร์ ศรีวิชา
ทำรายการ 22 ส.ค. 2560 09:37:41 น.
23 ส.ค. 2560 19:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถ ๖ ล้อ ทะเบียน 80-8919
พขร.1 คน : นายนิธิศ งอกวงษ์

อนุมัติเมื่อ 22 ส.ค. 2560 15:38:06 น.
3 08:30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ผู้ขอใช้รถ นางสาวศิรประภา เปาวะนา
ทำรายการ 08 ส.ค. 2560 15:39:28 น.
26 ส.ค. 2560 09:00 น. รถยนต์ 2 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮพ 8872, รถตู้ ทะเบียน ฮว 203 กทม.
พขร.2 คน : นายรื่น ชาลีพล, นายบุญส่ง แก่นทอง

อนุมัติเมื่อ 18 ส.ค. 2560 07:57:52 น.
4 08:30 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเบญจมาศ วังคะฮาด
ทำรายการ 16 ส.ค. 2560 14:54:07 น.
23 ส.ค. 2560 10:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 201 กทม.
พขร.1 คน : นายปิยวัฒน์ ภูชุม

อนุมัติเมื่อ 22 ส.ค. 2560 15:36:40 น.
5 11:00 น. ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ผู้ขอใช้รถ นางสาวธารารัตน์ โมทยกุล
ทำรายการ 18 ส.ค. 2560 14:03:33 น.
25 ส.ค. 2560 16:30 น. ไม่อนุมัติ เนื่องจาก รถติดราชการ
6 11:30 น. คณะครุศาสตร์ ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 17 ส.ค. 2560 15:17:59 น.
23 ส.ค. 2560 13:00 น. ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยกเลิกคำขอ
7 13:00 น. คณะการจัดการ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 21 ส.ค. 2560 09:31:24 น.
23 ส.ค. 2560 15:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 201 กทม.
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 22 ส.ค. 2560 15:33:03 น.

 

24 สิงหาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:30 น. สนามบินสกลนคร จ.สกลนคร

ผู้ขอใช้รถ นายเอกวัฒน์ โกศัลวัฒน์
ทำรายการ 16 ส.ค. 2560 08:48:45 น.
24 ส.ค. 2560 19:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 17 ส.ค. 2560 17:38:07 น.

 

25 สิงหาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:45 น. โรงแรม I Hotel จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวจิราภรณ์ สมใจ
ทำรายการ 10 ส.ค. 2560 16:20:53 น.
25 ส.ค. 2560 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 22 ส.ค. 2560 13:24:25 น.
2 08:00 น. โรงแรมเลยพาเลช จ.เลย

ผู้ขอใช้รถ นางกรรณิกา สมภักดี
ทำรายการ 22 ส.ค. 2560 09:49:41 น.
28 ส.ค. 2560 19:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 22 ส.ค. 2560 13:18:17 น.
3 09:00 น. โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

ผู้ขอใช้รถ นางกรรณิกา สมภักดี
ทำรายการ 22 ส.ค. 2560 09:47:28 น.
27 ส.ค. 2560 21:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 201 กทม.
พขร.1 คน : นายนิธิศ งอกวงษ์

อนุมัติเมื่อ 22 ส.ค. 2560 13:21:57 น.
4 8:30 น. คณะครุศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 21 ส.ค. 2560 09:33:43 น.
27 ส.ค. 2560 17:00 น. รอพิจารณา

 

26 สิงหาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. โรงแรมเดอะวัน (The One Hotel) จ.บึงกาฬ

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอานันทพร ถึงแสง
ทำรายการ 01 ส.ค. 2560 12:57:38 น.
28 ส.ค. 2560 21:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 22 ส.ค. 2560 10:51:33 น.
2 06:00 น. โรงแรมเดอะวัน (The One Hotel) จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอานันทพร ถึงแสง
ทำรายการ 01 ส.ค. 2560 13:08:25 น.
28 ส.ค. 2560 21:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 16 ส.ค. 2560 12:48:22 น.
3 07:00 น. จังหวัดอุดรธานี 26 สค 60 - รับส่งผู้บริหารระหว่างประชุม 27-28 สิงหาคม 2560 จ.อุดรธานี

ผู้ขอใช้รถ นางศุภวารี วงศ์ปทุม
ทำรายการ 21 ส.ค. 2560 12:58:34 น.
28 ส.ค. 2560 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮพ 8872
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 22 ส.ค. 2560 13:17:36 น.
4 19:30 น. สนามบินสกลนคร จ.สกลนคร

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเบญจมาศ วังคะฮาด
ทำรายการ 16 ส.ค. 2560 14:57:00 น.
26 ส.ค. 2560 21:30 น. รอพิจารณา
5 8:30 น. คณะครุศาสตร จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 15 ส.ค. 2560 15:31:49 น.
27 ส.ค. 2560 17:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถ ๖ ล้อ ทะเบียน 80-8919
พขร.1 คน : นายปิยวัฒน์ ภูชุม

อนุมัติเมื่อ 22 ส.ค. 2560 15:40:28 น.

 

01 กันยายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 05:00 น. โรงแรมมิราเคลแกรนด์ จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ขอใช้รถ นางกรรณิกา สมภักดี
ทำรายการ 22 ส.ค. 2560 09:54:52 น.
03 ก.ย. 2560 20:00 น. รอพิจารณา
2 05:00 น. โรงแรมเอวัน พัทยา จ.ชลบุรี

ผู้ขอใช้รถ นางกรรณิกา สมภักดี
ทำรายการ 22 ส.ค. 2560 09:56:16 น.
04 ก.ย. 2560 05:00 น. รอพิจารณา

 

02 กันยายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:00 น. โรงแรมรอยัลนาคา จ.หนองคาย

ผู้ขอใช้รถ นางกรรณิกา สมภักดี
ทำรายการ 22 ส.ค. 2560 09:53:04 น.
03 ก.ย. 2560 21:00 น. รอพิจารณา

 

09 กันยายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 9:00 น. คณะครุศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 21 ส.ค. 2560 09:40:02 น.
09 ก.ย. 2560 17:00 น. รอพิจารณา

 

10 กันยายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 7:00 น. สะพานมิตรภาพไทยลาว จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 21 ส.ค. 2560 09:44:31 น.
10 ก.ย. 2560 10:00 น. รอพิจารณา

 

13 กันยายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 12:00 น. ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 09 ส.ค. 2560 14:11:12 น.
14 ก.ย. 2560 23:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 15 ส.ค. 2560 09:40:20 น.

 

20 กันยายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 05:00 น. ศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม (โรงงานชลบุรี) บริษัท ซีพีแรม จำกัด จ.ชลบุรี

ผู้ขอใช้รถ นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์
ทำรายการ 17 ส.ค. 2560 14:31:22 น.
21 ก.ย. 2560 10:00 น. รอพิจารณา

 


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 220
พัฒนาระบบโดย นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 405
 
NULL