วัน พุธ ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา น.  
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
มีรายการรอพิจารณา 10 รายการ
 
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 23.20.202.156
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์

26 เมษายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร
ทำรายการ 29 มี.ค. 2560 16:07:18 น.
27 เม.ย. 2560 14:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 3 กธ 1584 กทม.
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 24 เม.ย. 2560 09:25:04 น.
2 14:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรัญญุพัชร บุญจำนงค์
ทำรายการ 18 เม.ย. 2560 16:35:28 น.
27 เม.ย. 2560 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 24 เม.ย. 2560 09:32:14 น.
3 15:00 น. ท่าอากาศยานนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร
ทำรายการ 29 มี.ค. 2560 16:08:04 น.
27 เม.ย. 2560 14:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903
พขร.1 คน : นายสวรรค์ จันทร์ดี

อนุมัติเมื่อ 24 เม.ย. 2560 09:31:32 น.

 

27 เมษายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาววิชุดา ตามัย
ทำรายการ 19 เม.ย. 2560 13:45:35 น.
28 เม.ย. 2560 19:00 น. ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ขอใช้รถคณะแล้ว
2 08:00 น. มหาวิทยาลัยอุบุลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ผู้ขอใช้รถ นายวิฑูรย์ ตะนัดชัย
ทำรายการ 18 เม.ย. 2560 10:20:27 น.
30 เม.ย. 2560 21:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021
พขร.1 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง

อนุมัติเมื่อ 18 เม.ย. 2560 14:05:42 น.
3 08:15 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์
ทำรายการ 25 เม.ย. 2560 20:33:53 น.
27 เม.ย. 2560 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮพ 8872
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 26 เม.ย. 2560 08:43:52 น.
4 12:20 น. คณะครุศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 26 เม.ย. 2560 14:34:17 น.
27 เม.ย. 2560 13:30 น. รอพิจารณา
5 12:30 น. สำนักวิทยบริการ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 24 เม.ย. 2560 14:19:56 น.
27 เม.ย. 2560 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮพ 8872
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 26 เม.ย. 2560 08:43:12 น.

 

28 เมษายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 05:00 น. สำนักงานอัยการแรงงาน จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี

ผู้ขอใช้รถ นายเอกวัฒน์ โกศัลวัฒน์
ทำรายการ 24 เม.ย. 2560 14:54:46 น.
28 เม.ย. 2560 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน บจ7666
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 26 เม.ย. 2560 10:21:04 น.
2 07:00 น. วัดพระธาตุท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์
ทำรายการ 18 เม.ย. 2560 14:22:51 น.
28 เม.ย. 2560 19:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถ ๖ ล้อ ทะเบียน 80-8919
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 24 เม.ย. 2560 09:23:02 น.
3 09:00 น. คณะครุศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ทำรายการ 18 เม.ย. 2560 15:26:29 น.
28 เม.ย. 2560 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 6059
พขร.1 คน : นายสวรรค์ จันทร์ดี

อนุมัติเมื่อ 26 เม.ย. 2560 10:26:11 น.
4 11:00 น. ตึกศรีคูณ คณะครุศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 26 เม.ย. 2560 14:36:14 น.
28 เม.ย. 2560 13:00 น. รอพิจารณา

 

29 เมษายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:30 น. โรงแรมมารวยการ์เด้น จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเปรมใจ ผิวผ่อง
ทำรายการ 25 เม.ย. 2560 16:14:53 น.
01 พ.ค. 2560 08:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 26 เม.ย. 2560 10:21:40 น.

 

30 เมษายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 15:00 น. ทปอ. จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ขอใช้รถ นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์
ทำรายการ 26 เม.ย. 2560 17:21:42 น.
02 พ.ค. 2560 16:00 น. รอพิจารณา

 

01 พฤษภาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. คณะครุศาสตร์ จังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ทำรายการ 18 เม.ย. 2560 15:28:31 น.
03 พ.ค. 2560 17:00 น. รอพิจารณา

 

02 พฤษภาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ผู้ขอใช้รถ นายกฤติเดช รัตนโยธิน
ทำรายการ 20 เม.ย. 2560 17:00:33 น.
06 พ.ค. 2560 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายกฤตภาส แก้วราชนิวงศ์

อนุมัติเมื่อ 25 เม.ย. 2560 08:30:58 น.
2 08:30 น. ม.มหาสารคาม มรภ.สกลนคร จ.มหาสารคาม

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 28 มี.ค. 2560 09:36:03 น.
05 พ.ค. 2560 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 3 กธ 1584 กทม.
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 25 เม.ย. 2560 13:56:50 น.

 

03 พฤษภาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 10:00 น. วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 25 เม.ย. 2560 10:10:03 น.
03 พ.ค. 2560 13:00 น. รอพิจารณา
2 10:30 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 28 มี.ค. 2560 09:39:27 น.
04 พ.ค. 2560 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮพ 8872
พขร.1 คน : นายนิธิศ งอกวงษ์

อนุมัติเมื่อ 25 เม.ย. 2560 14:01:24 น.

 

07 พฤษภาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 24 เม.ย. 2560 15:29:37 น.
10 พ.ค. 2560 18:00 น. รอพิจารณา

 

14 พฤษภาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 05:00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ (ขอพนักงานขับรถ 2 คน) จ.เพชรบุรี

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอานันทพร ถึงแสง
ทำรายการ 07 เม.ย. 2560 10:47:22 น.
16 พ.ค. 2560 23:00 น. รอพิจารณา

 

15 พฤษภาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 10:00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 24 เม.ย. 2560 09:48:08 น.
15 พ.ค. 2560 16:30 น. รอพิจารณา

 

28 พฤษภาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. ภูเรือบุษบารีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอภูเรือ จ.เลย

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเตือนใจ สิงห์สุ
ทำรายการ 25 เม.ย. 2560 15:32:42 น.
31 พ.ค. 2560 14:00 น. รอพิจารณา
2 13:00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมเดอะริเวอร์ สำนักงานอธิการบดี จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 24 เม.ย. 2560 09:41:31 น.
29 พ.ค. 2560 17:00 น. รอพิจารณา

 


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 220
พัฒนาระบบโดย นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 405
 
NULL