วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา น.  
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
มีรายการรอพิจารณา 22 รายการ
 
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 54.167.44.32
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์

14 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ผู้ขอใช้รถ นางสุมาลี วงศิลา
ทำรายการ 04 ธ.ค. 2560 10:04:25 น.
17 ธ.ค. 2560 21:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 05 ธ.ค. 2560 11:53:19 น.
2 15:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 06 ธ.ค. 2560 15:40:57 น.
14 ธ.ค. 2560 16:30 น. รอพิจารณา
3 8:00 น. โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทัยวรรณ ศรีอรัญญ์
ทำรายการ 09 ธ.ค. 2560 17:39:17 น.
14 ธ.ค. 2560 12:00 น. รอพิจารณา

 

15 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 10:00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม
ทำรายการ 14 ธ.ค. 2560 16:34:24 น.
15 ธ.ค. 2560 12:00 น. รอพิจารณา
2 13:05 น. ไปจ่ายเช็ค จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายภานุ พงษ์ฉวี
ทำรายการ 14 ธ.ค. 2560 15:52:00 น.
15 ธ.ค. 2560 15:30 น. รอพิจารณา
3 8:00 น. จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จ.บึงกาฬ

ผู้ขอใช้รถ นายวิทยา จันทนคร
ทำรายการ 24 ส.ค. 2560 08:48:13 น.
17 ธ.ค. 2560 16:00 น. รอพิจารณา
4 8:00 น. โรงเรียนบ้านกุตาไก้ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทัยวรรณ ศรีอรัญญ์
ทำรายการ 09 ธ.ค. 2560 17:42:55 น.
15 ธ.ค. 2560 12:00 น. รอพิจารณา

 

16 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. พุทธวจนสถาบันวังสวนกล้วย จังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร

ผู้ขอใช้รถ นางสาวศิริวรรณ ยืนยั่ง
ทำรายการ 12 ธ.ค. 2560 13:38:05 น.
17 ธ.ค. 2560 13:30 น. รอพิจารณา
2 08:00 น. จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดมุกดาหาร จ.บึงกาฬ

ผู้ขอใช้รถ นายวิทยา จันทนคร
ทำรายการ 01 พ.ย. 2560 10:08:18 น.
17 ธ.ค. 2560 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 05 ธ.ค. 2560 11:42:06 น.

 

17 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 10:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 06 ธ.ค. 2560 15:44:48 น.
17 ธ.ค. 2560 11:00 น. รอพิจารณา

 

18 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอรฑดา เพชรพลอย
ทำรายการ 10 พ.ย. 2560 11:03:28 น.
21 ธ.ค. 2560 09:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903 กทม
พขร.1 คน : นายนันทพงศ์ วงศ์ณรัตน์

อนุมัติเมื่อ 06 ธ.ค. 2560 14:33:04 น.

 

19 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. จังหวัดขอนแก่นเพื่อรับวิทยากร จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางศิริภรณ์ นราหนองแวง
ทำรายการ 11 ธ.ค. 2560 15:28:23 น.
20 ธ.ค. 2560 07:00 น. รอพิจารณา
2 13:00 น. ในตัวเมืองนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางศิริภรณ์ นราหนองแวง
ทำรายการ 11 ธ.ค. 2560 15:32:05 น.
22 ธ.ค. 2560 16:30 น. รอพิจารณา

 

20 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 05:00 น. โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสุพรรณิกา พงษ์พุก
ทำรายการ 07 ธ.ค. 2560 11:22:16 น.
23 ธ.ค. 2560 24:00 น. รอพิจารณา
2 06:00 น. โรงไฟฟ้าน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
ทำรายการ 15 พ.ย. 2560 09:28:50 น.
22 ธ.ค. 2560 16:00 น. รอพิจารณา
3 9:00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ผู้ขอใช้รถ นางสาวรุจิรดา สุขสันต์หรรษา
ทำรายการ 08 ธ.ค. 2560 08:08:52 น.
22 ธ.ค. 2560 19:00 น. รอพิจารณา

 

26 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 15:15 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายพิชัย ซ้ายประทุม
ทำรายการ 07 ธ.ค. 2560 09:05:10 น.
27 ธ.ค. 2560 15:15 น. รอพิจารณา

 

28 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 10:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายพิชัย ซ้ายประทุม
ทำรายการ 14 ธ.ค. 2560 14:44:45 น.
29 ธ.ค. 2560 09:00 น. รอพิจารณา

 

07 มกราคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา
ทำรายการ 07 ธ.ค. 2560 12:06:24 น.
10 ม.ค. 2561 16:30 น. รอพิจารณา

 

14 มกราคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

ผู้ขอใช้รถ นายกฤตภาส แก้วราชนิวงศ์
ทำรายการ 27 พ.ย. 2560 15:44:44 น.
17 ธ.ค. 2560 19:00 น. รอพิจารณา

 

16 มกราคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 13:00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ผู้ขอใช้รถ นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
ทำรายการ 29 พ.ย. 2560 10:46:15 น.
19 ม.ค. 2561 16:00 น. รอพิจารณา

 


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 220
พัฒนาระบบโดย นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 405
 
NULL