วัน จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา น.  
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
มีรายการรอพิจารณา 14 รายการ
 
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 54.167.230.68
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์

25 มิถุนายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:15 น. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์
ทำรายการ 22 มิ.ย. 2561 14:54:07 น.
25 มิ.ย. 2561 09:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 22 มิ.ย. 2561 16:41:05 น.
2 07:00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี

ผู้ขอใช้รถ นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกุศล
ทำรายการ 28 พ.ค. 2561 14:58:06 น.
28 มิ.ย. 2561 07:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 04 มิ.ย. 2561 10:41:18 น.
3 09:20 น. ร้านอาหารครัวบ้านยันต์ นครพนม (บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2) จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 22 มิ.ย. 2561 22:05:04 น.
25 มิ.ย. 2561 10:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021 กทม
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 25 มิ.ย. 2561 08:21:24 น.
4 10:30 น. สนามบินจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 22 มิ.ย. 2561 17:39:05 น.
27 มิ.ย. 2561 15:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 3 กฎ 4360 กทม.
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 25 มิ.ย. 2561 08:22:08 น.

 

26 มิถุนายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 16:00 น. อบจ.สกลนคร จ.สกลนคร

ผู้ขอใช้รถ นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์
ทำรายการ 22 มิ.ย. 2561 11:33:54 น.
26 มิ.ย. 2561 19:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 25 มิ.ย. 2561 08:25:59 น.

 

27 มิถุนายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. วิทยาลัยธาตุพนม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศรีสงคราม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเบญจมาศ วังคะฮาด
ทำรายการ 18 มิ.ย. 2561 08:37:25 น.
28 มิ.ย. 2561 19:30 น. รอพิจารณา
2 14:45 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเมธินี ไชยคุณา
ทำรายการ 25 มิ.ย. 2561 10:18:43 น.
27 มิ.ย. 2561 15:30 น. รอพิจารณา
3 15:00 น. สนามบิน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล
ทำรายการ 21 มิ.ย. 2561 09:09:11 น.
01 ก.ค. 2561 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 3 กธ 1584 กทม.
พขร.1 คน : นายปิยวัฒน์ ภูชุม

อนุมัติเมื่อ 21 มิ.ย. 2561 14:59:06 น.

 

28 มิถุนายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์
ทำรายการ 20 มิ.ย. 2561 08:58:14 น.
01 ก.ค. 2561 20:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.2 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา, นายปิยวัฒน์ ภูชุม

อนุมัติเมื่อ 21 มิ.ย. 2561 07:35:00 น.
2 08:00 น. รร.ตชด.หนองดู่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท
ทำรายการ 25 มิ.ย. 2561 09:52:31 น.
28 มิ.ย. 2561 18:00 น. รอพิจารณา
3 09:00 น. นครนายก จ.นครนายก

ผู้ขอใช้รถ นางสาวศรัณย์พร ศรีเบ็ญจา
ทำรายการ 07 มิ.ย. 2561 09:53:39 น.
02 ก.ค. 2561 9:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 203 กทม.
พขร.2 คน : นายรื่น ชาลีพล, นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 16 มิ.ย. 2561 10:07:28 น.

 

01 กรกฎาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 14:00 น. สนามบิน จังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน
ทำรายการ 14 มิ.ย. 2561 11:35:28 น.
03 ก.ค. 2561 15:00 น. รอพิจารณา

 

02 กรกฎาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวนันทวัน นรสาร
ทำรายการ 22 พ.ค. 2561 08:33:20 น.
04 ก.ค. 2561 20:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903 กทม
พขร.1 คน : พขร.คณะวิลัย มหาวิทยาลัยนครพนม

อนุมัติเมื่อ 25 มิ.ย. 2561 11:51:50 น.

 

03 กรกฎาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 16:25 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล
ทำรายการ 21 มิ.ย. 2561 09:01:06 น.
04 ก.ค. 2561 17:00 น. รอพิจารณา

 

04 กรกฎาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม ม.ราชภัฏสกลนคร ม.เกษตร จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 01 มิ.ย. 2561 08:09:30 น.
06 ก.ค. 2561 16:00 น. รอพิจารณา
2 16:25 น. สนามบิน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล
ทำรายการ 21 มิ.ย. 2561 09:03:22 น.
05 ก.ค. 2561 17:00 น. รอพิจารณา
3 8:00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล
ทำรายการ 21 มิ.ย. 2561 09:05:54 น.
06 ก.ค. 2561 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 3 กธ 1584 กทม.
พขร.1 คน : นายนิธิศ งอกวงษ์

อนุมัติเมื่อ 25 มิ.ย. 2561 16:32:43 น.

 

05 กรกฎาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:30 น. โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอรปวีณ์ บัวชู
ทำรายการ 21 มิ.ย. 2561 11:42:23 น.
06 ก.ค. 2561 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายนันทพงศ์ วงศ์ณรัตน์

อนุมัติเมื่อ 25 มิ.ย. 2561 13:45:06 น.
2 10:30 น. สนามบินนครพนม โรงแรมเดอะริเวอร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 01 มิ.ย. 2561 08:13:00 น.
06 ก.ค. 2561 08:15 น. รอพิจารณา

 

10 กรกฎาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:30 น. คณะวิทยาศาสตร์ โรงแรมดอะริเวอร์ และสนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวศิริพร พุฒเพ็ง
ทำรายการ 13 มิ.ย. 2561 13:59:56 น.
11 ก.ค. 2561 18:00 น. รอพิจารณา

 

17 กรกฎาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:00 น. วันที่ 17 ก.ค. 61 รับที่สนามบินนครพนม วันที่ 20 ก.ค. 61 ส่งที่บ้านพัก จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน
ทำรายการ 14 มิ.ย. 2561 11:42:16 น.
20 ก.ค. 2561 15:00 น. รอพิจารณา
2 16:00 น. ท่าอากาศยานจังหวัดนครพนม, โรงแรมเดอะริเวอร์ และอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอภิรดี อุณาพรหม
ทำรายการ 14 มิ.ย. 2561 12:57:56 น.
19 ก.ค. 2561 16:00 น. รอพิจารณา

 

19 กรกฎาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 15:00 น. สนามบิน จ.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอานันทพร ถึงแสง
ทำรายการ 15 มิ.ย. 2561 16:25:46 น.
20 ก.ค. 2561 15:00 น. รอพิจารณา

 

25 กรกฎาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 16:00 น. ท่าอากาศยานจังหวัดนครพนม, โรงแรมเดอะริเวอร์ และอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอภิรดี อุณาพรหม
ทำรายการ 13 มิ.ย. 2561 14:38:29 น.
26 ก.ค. 2561 16:00 น. รอพิจารณา
2 16:00 น. วันที่ 25 ก.ค. 61 สนามบินจังหวัดสกลนคร วันที่ 26 ก.ค. 61 สนามบินจังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน
ทำรายการ 14 มิ.ย. 2561 11:55:08 น.
26 ก.ค. 2561 12:00 น. รอพิจารณา

 

08 สิงหาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 13:30 น. วันที่ 8 ส.ค. 61 สนามบินจังหวัดนครพนม วันที่ 11 ส.ค. 61 บ้านพักจังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน
ทำรายการ 14 มิ.ย. 2561 12:07:17 น.
11 ส.ค. 2561 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 3 กฎ 4360 กทม.
พขร.1 คน : นายนิธิศ งอกวงษ์

อนุมัติเมื่อ 25 มิ.ย. 2561 08:49:05 น.

 


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 220
ผู้ดูแลจัดการบริหารการใช้รถ นายเอกลักษ์ ลาภะ โทร 085-4665212
 
NULL