การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรปริญญาตรี

  • Home
  • การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา

1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
3. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
4. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
6. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาสังคมศึกษา
7. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาภาษาไทย
8. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาดนตรีศึกษา

 

ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา

1. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ) : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการ
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
7. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) :

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเคมี
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาฟิสิกส์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาชีววิทยา
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) : สาขาฟิสิกส์

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา

1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
5. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) : สาขาวิชานิติศาสตร์
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาภาษาจีน
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ม.) : สาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการการบิน

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) : สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ) : สาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
3. : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

HOT LINK