การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรปริญญาตรี

  • Home
  • การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร

 

ปริญญาตรีเทียบโอน

ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา

1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
3. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
4. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
6. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาสังคมศึกษา
7. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาภาษาไทย
8. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาดนตรีศึกษา

 

ปริญญาตรีต่อเนื่อง

ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา

1. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ
5. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
6. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
7. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
8. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต : เทคโนโลยีเครื่องกล แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการกีฬา
2. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการ
6. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) :
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย

 

ปริญญาตรีเทียบโอน

ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการ
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. บัญชีบัณฑิต (บช.บ) : สาขาวิชาการบัญชี

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเคมี
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาฟิสิกส์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาชีววิทยา
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) : สาขาวิชาฟิสิกส์
6. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาชีววิทยา

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ปริญญาตรีเทียบโอน

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
5. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) : สาขาวิชานิติศาสตร์
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาภาษาจีน

 

ปริญญาตรีเทียบโอน

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
5. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) : สาขาวิชานิติศาสตร์

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) : สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการการบิน

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) : สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 

ปริญญาตรีต่อเนื่อง

ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา

1. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) : สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต แขนงวิชาไฟฟ้าควบคุม
2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต แขนงวิชาเครื่องกลการผลิต
3. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) : -

 

ปริญญาตรีเทียบโอน

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

HOT LINK