การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรปริญญาตรี

  • Home
  • การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

 

ปริญญาตรีเทียบโอน

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 9 สาขาวิชา

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา

 

ปริญญาตรีต่อเนื่อง

ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา

1. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ
5. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
6. หลักสูตรอุตสาหกรรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
7. หลักสูตรอุตสาหกรรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการกีฬา
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการ
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) :
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย

 

ปริญญาตรีเทียบโอน

ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการ
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) :

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเคมี
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาฟิสิกส์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาชีววิทยา
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) : สาขาวิชาฟิสิกส์
6. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาชีววิทยา

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ปริญญาตรีเทียบโอน

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) :
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาภาษาจีน

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) : สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

 

ปริญญาตรีเทียบโอน

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาการโรงแรมภัตตาคารและอีเวนท์

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการการบิน

 

ปริญญาตรีเทียบโอน

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการการบิน

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) : สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 

ปริญญาตรีต่อเนื่อง

ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา

1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) : สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต แขนงวิชาไฟฟ้าควบคุม
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต แขนงวิชาเครื่องกลการผลิต
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) :

 

ปริญญาตรีเทียบโอน

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

 

ปริญญาตรี

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

HOT LINK