แนะนำหน่วยงาน : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  • Home
  • แนะนำหน่วยงาน : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ดร. ทิพย์คงคา
ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
Dr.Promsawat Tipkongka

รักษาราชการแทนอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : President_npu@npu.ac.th


รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. แย้มกสิกร
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
Assoc.Prof.Dr.Montree Yamkasikorn

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
Phone : 0 4253 2477-8
Email : montree@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร
Asst.Prof.Dr.Nawee Udorn

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
Phone : 0 4253 2477-8
Email : nawee@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภู่ระหงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์
Asst.Prof.Tharathip Phurahong

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน
Phone : 0 4253 2477-8
Email : tharathip_ph@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอี่ยมกุศลกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
Asst.Prof.Dr.Runglawon Eamkusolkit

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
Phone : 0 4253 2477-8
Email : Runglawon@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีพุทธรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ
Phone : 0 4253 2477-8
Email : sumaleesriput@hotmail.com


ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ อุไรวงศ์
อาจารย์วันเพ็ญ อุไรวงศ์
Mrs. Wanpen Uraiwong

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการเงิน
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : Wanpenurai101@gmail.com


อาจารย์ พงษ์โสภณ
อาจารย์นิภาภัทร พงษ์โสภณ

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบัญชี
Phone : 042532477-8
Email : nipaphat@npu.ac.th


นาง พลแก้ว
นางทัศนีย์ พลแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารจัดการ
Phone : 0 4253 2477-8
Email : pr_npu@npu.ac.th


คณบดี

อาจารย์ ดร. อินทนนท์
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
Dr.Worawut Intanon

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Phone : 0 4258 7100
Email : worawut_i@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณ กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Phone :
Email :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
Asst.Prof.Dr.Tanom Tathong

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
Phone : 042 532 545
Email : tanomi@npu.ac.th


อาจารย์ บางศิริ
อาจารย์ชัยกร บางศิริ
Mr.Chaiyakorn Bangsiri

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Phone : 0 4250 3777
Email : Chaiyakorn7@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยตะโคตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
Asst. Prof. Dr. Pornsak Yatakoat

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Phone : 0 4250 3776
Email : p_yatakoat@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีพุทธรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
Asst.Prof.Dr.Sumalee Sriputtarin

คณบดีคณะครุศาสตร์
Phone : 0 4258 7181
Email : Sumaleesriput@hotmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข
Assoc. Prof. Dr. Suttipat Srisuk

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Phone : 0 4250 3558
Email : srisuk.s@gmail.com


นาย สิงหามณี
นายวุฒิชัย สิงหามณี
Mr.Vutichai Singhamany

รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
Phone :
Email :


อาจารย์ ดร. ดอนประเพ็ง
อาจารย์ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง
Dr. Boonrod Donprapeng

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
Phone : 0 4251 2196
Email : br_17happy@hotmail.com


อาจารย์ ดร. ชุณหบุญญทิพย์
อาจารย์ ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
Dr.Prompassorn Chunhabunyatip

คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
Phone : 042 532 468
Email : Prompassorn@npu.ac.th


ดร. นรสาร
ดร.เอนก นรสาร
-- -

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
Phone : 0 4259 9649
Email : -@npu.ac.th


อาจารย์ กันหาคุณ
อาจารย์สุมิตรชัย กันหาคุณ
Mr. Sumitchai Kanhakhun

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
Phone : 0 4219 0272
Email : s_nawa@npu.ac.th


อาจารย์ ใจสบาย
อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย
Mrs.Jutamart Jaisabai

ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
Phone : 0 4254 0442
Email : jutamartjaisabai@gmail.com


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มิขะมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา
Asst.Prof.Dr. Kanlaya Mikhama

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Phone : 0 4258 7291
Email : Kanlaya@npu.acth


นาย อาษาวัง
นายปรีชา อาษาวัง
Mr. Preecha Asawang

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
Phone : 0 4252 7285
Email : preecha@npu.ac.th


- -
-- -

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477-8
Email : pr_npu@npu.ac.th


นาง ไตรสิริโชค
นางพสณชนก ไตรสิริโชค
Mrs.Posnachanoke Traisirichoke

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
Phone : 042 532 477 -8
Email : Pr_npu@npu.ac.th


นาย พงษ์เพชร
นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร
Mr.Wutthiphat Phongphet

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Phone : 0 4253 2477-8
Email : Pr_npu@npu.ac.th


นางสาว รามางกูร
นางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Phone : 0 4253 2477-8
Email : Pr_npu@npu.ac.th


นาย อุปราคม
นายวันเฉลิม อุปราคม
Mr. Vanchalerm Uparakom

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Phone : 0 4253 2477-8
Email : 12Vn@gmail.com


HOT LINK