แนะนำหน่วยงาน : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  • Home
  • แนะนำหน่วยงาน : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ดร. ทิพย์คงคา
ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
Dr.Promsawat Tipkongka

รักษาราชการแทนอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8 ต่อ 212
Email : President_npu@npu.ac.th


รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร
Asst.Prof.Dr.Nawee Udorn

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : nawee@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภู่ระหงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์
Asst.Prof.Tharathip Phurahong

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : tharathip_ph@npu.ac.th


ดร. เส้งเอียด
ดร.ถาวร เส้งเอียด
Dr.Thaworn Seng-ead

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารงานบุคคล
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : thaworn064@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอี่ยมกุศลกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
Asst.Prof.Dr.Runglawon Eamkusolkit

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : Runglawon@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มิขะมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา
Asst.Prof.Dr.Kanlaya Mikhama

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน
Phone : 0 4258 7291
Email : Kanlaya@npu.ac.th


ผู้ช่วยอธิการบดี

นาง พลแก้ว
นางทัศนีย์ พลแก้ว
Mrs.Tassanee Polkeaw

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารจัดการ
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : pr_npu@npu.ac.th


นางสาว รามางกูร
นางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร
MissChanankarn Ramangkool

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
Phone : 0 4253 2477-8
Email : nidnoy99@live.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผาสุตะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Phone : 042 532 477 -8
Email : Pr_npu@npu.ac.th


คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
Asst.Prof.Dr.Worawut Intanon

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Phone : 0 4258 7100
Email : worawut_i@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณ กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
Asst.Prof.Dr.Khajit Na Kalasindhu

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Phone : 042 587 288 ต่อ 1001
Email : Khajit.nk@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
Asst.Prof.Dr.Tanom Tathong

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
Phone : 042 532 471 ต่อ 12
Email : tanomi@npu.ac.th


อาจารย์ บางศิริ
อาจารย์ชัยกร บางศิริ
Mr.Chaiyakorn Bangsiri

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Phone : 0 4250 3777
Email : Chaiyakorn7@gmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร. โพธิ์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
Assoc. Dr.Cherdchai Phosri

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Phone : 0 4250 3776
Email : cherd_phosri@yahoo.co.uk


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีพุทธรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
Asst.Prof.Dr.Sumalee Sriputtarin

คณบดีคณะครุศาสตร์
Phone : 0 4258 7181
Email : Sumaleesriput@hotmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข
Assoc. Prof. Dr. Suttipat Srisuk

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Phone : 0 4250 3558
Email : srisuk.s@gmail.com


พลอากาศตรี อาชวาคม
พลอากาศตรีนภาพล อาชวาคม
Air Vice Marshal NAPHAPHOL AJAWAKOM

รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
Phone : 0 4253 1564
Email : naphaphol@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองวรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์
Asst.Prof.Somsamorn Rueangworaboon

รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
Phone : 0 4251 2196
Email : somsamorn@npu.ac.th


อาจารย์ ดร. ชุณหบุญญทิพย์
อาจารย์ ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
Dr.Prompassorn Chunhabunyatip

คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
Phone : 042 532 468
Email : Prompassorn@npu.ac.th


อาจารย์ ดร. นรสาร
อาจารย์ ดร.เอนก นรสาร
Dr.Anek Norasan

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
Phone : 0 4259 9649
Email : Aneknor1972@npu.ac.th


อาจารย์ กันหาคุณ
อาจารย์สุมิตรชัย กันหาคุณ
Mr. Sumitchai Kanhakhun

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
Phone : 0 4219 0272
Email : s_nawa@npu.ac.th


อาจารย์ ใจสบาย
อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย
Mrs.Jutamart Jaisabai

ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
Phone : 0 4254 0442
Email : jutamartjaisabai@gmail.com


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มิขะมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา
Asst.Prof.Dr. Kanlaya Mikhama

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Phone : 0 4258 7291
Email : Kanlaya@npu.ac.th


นาย อาษาวัง
นายปรีชา อาษาวัง
Mr. Preecha Asawang

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
Phone : 0 4258 7285
Email : preecha@npu.ac.th


- -
-- -

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477-8
Email : pr_npu@npu.ac.th


นาง ไตรสิริโชค
นางพสณชนก ไตรสิริโชค
Mrs.Posnachanoke Traisirichoke

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
Phone : 042 532 477 -8 ต่อ 407
Email : Pr_npu@npu.ac.th


นาย พงษ์เพชร
นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร
Mr.Wutthiphat Phongphet

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 1121
Email : wutthiphat.p@npu.ac.th


นาย อุปราคม
นายวันเฉลิม อุปราคม
Mr. Vanchalerm Uparakom

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Phone : 0 4253 2477-8
Email : 12Vn@gmail.com


นางสาว ศรีลาอ่อน
นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Phone : 0 4253 2477-8
Email : chonthicha_ple@hotmail.com


HOT LINK