แนะนำหน่วยงาน : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  • Home
  • แนะนำหน่วยงาน : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

นาย สีแสนซุย
นายสมยศ สีแสนซุย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
Phone : 0843922887
Email : president_npu@npu.ac.th


รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภู่ระหงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์
Asst.Prof.Tharathip Phurahong

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Phone : 0655915923
Email : tharathip_ph@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไข่มุกข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ไข่มุกข์
Asst.Prof.Samniang Khaimuk

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
Phone : 0896200419
Email : sn.999@hotmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยตะโคตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
Asst. Prof. Dr. Pornsak Yatakoat

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
Phone : 0611147070
Email : p_yatakoat@npu.ac.th


ดร. เส้งเอียด
ดร.ถาวร เส้งเอียด
Dr.Thaworn Seng-ead

รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย
Phone : 0951652398
Email : thaworn064@gmail.com


ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนนวลสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร วัฒนนวลสกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Phone : 0821163168
Email : saraban@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผาสุตะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Phone : 0854556789
Email : Kriangkrainpu@npu.ac.th


คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
Asst.Prof.Dr.Worawut Intanon

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Phone : 0933217450
Email : worawut_i@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณ กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
Asst.Prof.Dr.Khajit Na Kalasindhu

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Phone : 0810588858
Email : Khajit.nk@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
Asst.Prof.Dr.Tanom Tathong

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
Phone : 0635369616
Email : tanomi@ms.npu.ac.th


อาจารย์ บางศิริ
อาจารย์ชัยกร บางศิริ
Mr.Chaiyakorn Bangsiri

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Phone : 0930297618
Email : Chaiyakorn7@gmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร. โพธิ์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
Assoc. Dr.Cherdchai Phosri

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Phone : 0944359593
Email : cherd_phosri@yahoo.co.uk


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีพุทธรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
Asst.Prof.Dr.Sumalee Sriputtarin

คณบดีคณะครุศาสตร์
Phone : 0 4258 7181
Email : Sumaleesriput@hotmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข
Assoc. Prof. Dr. Suttipat Srisuk

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Phone : 0 4250 3558
Email : srisuk.s@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองวรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์
Asst.Prof.Somsamorn Rueangworaboon

รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
Phone : 0 4251 2196
Email : somsamorn@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยตะโคตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
Asst. Prof. Dr. Pornsak Yatakoat

รองอธิการบดี ผู้รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
Phone : 0611147070
Email : p_yatakoat@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภู่ระหงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
Phone : 0655915923
Email : tharathip_ph@npu.ac.th


อาจารย์ ดร. นรสาร
อาจารย์ ดร.เอนก นรสาร
Dr.Anek Norasan

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
Phone : 0651065994
Email : Aneknor1972@npu.ac.th


อาจารย์ กันหาคุณ
อาจารย์สุมิตรชัย กันหาคุณ
Mr. Sumitchai Kanhakhun

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
Phone : 0818735525
Email : s_nawa@npu.ac.th


อาจารย์ ใจสบาย
อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย
Mrs.Jutamart Jaisabai

ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
Phone : 0875992856
Email : jutamartjaisabai@gmail.com


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มิขะมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา
Asst.Prof.Dr. Kanlaya Mikhama

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Phone : 0643299994
Email : Kanlaya.mikhama@gmail.com


นาย อาษาวัง
นายปรีชา อาษาวัง
Mr. Preecha Asawang

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
Phone : 0936664787
Email : preecha@npu.ac.th


นาง ไตรสิริโชค
นางพสณชนก ไตรสิริโชค

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477-8
Email : saraban@npu.ac.th


นาง ไตรสิริโชค
นางพสณชนก ไตรสิริโชค
Mrs.Posnachanoke Traisirichoke

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
Phone : 0934309634
Email : saraban@npu.ac.th


นาย พงษ์เพชร
นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร
Mr.Wutthiphat Phongphet

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Phone : 0981727236
Email : wutthiphat.p@npu.ac.th


นาย อุปราคม
นายวันเฉลิม อุปราคม
Mr. Vanchalerm Uparakom

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Phone : 0 4253 2477-8
Email : 12Vn@gmail.com


นาง วงศ์ปทุม
นางศุภวารี วงศ์ปทุม
Mrs.Supawari Vongpatum

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Phone : 0971907838
Email : hongkamdee24@npu.ac.th


HOT LINK