ติดต่อเรา : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

  • Home
  • ติดต่อเรา : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ที่อยู่  

มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า 

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ 0 4253 2477-8  โทรสาร 0 4253 2479

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักงานอธิการบดี 

กอง

เบอร์ภายใน

      เบอร์อื่นๆ

แฟกซ์

กองกลาง

งานเลขานุการผู้บริหาร

211, 212

 

042-532481

งานสารบรรณ 

1031

 

042-532479

งานสื่อสารองค์กร

204 - 207

 

 

งานสภาคณาจารย์

202 

 

 

งานอาคารสถานที่

503

 

 

งานยานพาหนะ

220

 

 

งานประชุม กบ.

1141

 

 

งานเทคโนโลยีดิจิทัล

210

 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 

303,507,1018

042-532482

งานนิติการ

1128,1130

 

 

กองนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

301-305

 

 

งานพัสดุ 

1089

 

 

งานการเงินและบัญชี

306-308

 

 

งานผังแม่บท

1100

 

 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

งานบริหารทั่วไป (ธุรการ)

406

 

 

งานรับเข้านักศึกษา

703

042-532525

 

งานทะเบียนและประมวลผล

1058,702,704

 

 

งานหลักสูตร

1119

 

 

งานสารสนเทศ

1134,1136

 

 

งานศูนย์สอบ (สทศ.)

1120

 

 

งานวิชาการศึกษาทั่วไป

4011096

 

 

งานบัณฑิตวิทยาลัย

1083

 

 

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

-

094-936-3595

 

หน่วยงานภายในอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม

217

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

601

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

605

 

 

ศูนย์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

1065

 

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

1069,1082

 

 

งานวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

 

089-9448161

 

HOT LINK