ติดต่อเรา : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

 • Home
 • ติดต่อเรา : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยนครพนม 
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า 
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0 4253 2477-8  โทรสาร 0 4253 2479
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : Saraban@npu.ac.th

- - - -

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป)

 • งานเลขานุการผู้บริหาร 0 4253 2477-8 ต่อ 211, 212
 • งานสารบรรณ  0 4253 2477-8 ต่อ 1031
 • งานสื่อสารองค์กร 0 4253 2477-8 ต่อ 204, 205, 206, 207
 • งานสภาคณาจารย์ 0 4253 2477-8 ต่อ 202
 • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 0 4253 2477-8 ต่อ 202, 503
 • งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 0 4253 2477-8 ต่อ 1141
 • งานเทคโนโลยีดิจิทัล 0 4253 2477-8 ต่อ 210

กองนโยบายและแผน

 • งานนโยบายและแผน  0 4253 2477-8 ต่อ 301, 305
 • งานพัสดุ 0 4253 2477-8 ต่อ 1089
 • งานการเงินและบัญชี 0 4253 2477-8 ต่อ 306, 307, 308
 • งานผังแม่บท 0 4253 2477-8 ต่อ 1100

กองพัฒนานักศึกษา

 • 061 965 2561(คุณกฤตภาส) , 099 549 3594(คุณกฤษฎา)

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กองบริหารวิชาการ)

 • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 4253 2477-8 ต่อ 406  ( 099 976 1508 คุณสาวิตรี)
 • งานรับเข้า-แนะแนวการศึกษา 0 4253 2477-8 ต่อ 703
 • งานสหกิจศึกษา 0 4253 2525
 • งานทะเบียนการศึกษา 0 4253 2477-8 ต่อ 702, 1032
 • งานหลักสูตร-ประชุมวิชาการ 0 4253 2477-8 ต่อ 408, 112
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 4253 2477-8 ต่อ 1
 • งานวิชาการศึกษาทั่วไป 0 4253 2477-8 ต่อ 1096
 • งานศูนย์ทดสอบฯ (สทศ.) 0 4253 2477-8 ต่อ 1120

กองบริหารทรัพยากรมนุษย์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 0 4253 2477-8 ต่อ 217

งานประกันคุณภาพการศึกษา 0 4253 2477-8 ต่อ 601

หน่วยตรวจสอบภายใน 0 4253 2477-8 ต่อ 605

งานวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 08 994 8161

HOT LINK