วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

  • Home
  • หน่วยงาน
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพและด้านวิชาการ ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตลาดอาชีพในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาการบัญชี
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล
4. สาขาวิชาไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ

หลักสููตรปริญญาตรี
1. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) : สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง
1. บัญชีบัณฑิต (บช.บ) : สาขาวิชาการบัญชีGo to website

Phone : 0 4259 9649

Fax : 0 4259 9649

Email :

Social:

Map

HOT LINK