สำนักวิทยบริการ

        2 กันยายน 2548 เป็นวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา สภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้เห็นชอบให้มีสำนักวิทยบริการ ในแผน การจัดทำแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ได้มีการแบ่งส่วนราชการ ของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็น 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยเทคนิค-นครพนมและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
   ในการประชุมสัมมนาครู-อาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2550 ณ. โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการจัดทำร่างแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามประกาศกฎกระทรวง มหาวิทยาลัย จึงได้ทำห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่หลอมรวมมาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม ไปสังกัดสำนักวิทยบริการ ได้แก่ ห้องสมุดของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า สำนักวิทยบริการ จึงสังกัดอยู่ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
   ปัจจุบันสำนักวิทยบริการ ตั้งอยู่ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 มีห้องสมุดจัดเป็นหน่วยบริการตามหน่วยงานทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมอีก ดังนี้
   1. ห้องสมุดสาขาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
   2. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คุ้มหนองบึก ถนนหลังศาลากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
   3. ห้องสมุดสาขาคณะเกษตรและเทคโนโลยี ถนนชยางกูร บ้านหนองเซา หมู่ที่ 3 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
   4. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48100
   5. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
Go to website

Phone : 0 4258 7285

Fax :

Email : arc@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK