คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์เดิมเป็นสถาบันราชภัฏ ๑ ใน ๕ สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยได้ประกาศเป็นสถาบันราชภัฏนครพนม ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๕๙ ก วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ สถาบันราชภัฏนครพนมเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๔ มาตรา ๗ “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” 

สถาบันราชภัฏนครพนม ดำเนินภารกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกส่วนของสังคมรวมทั้งของสถาบันราชภัฏ นครพนม จากสภาวะการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย รัฐบาลต้องบริหารประกาศภายใต้ขีดจำกัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง รูปแบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบันทั้งทางด้านคุณภาพและ ศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณาองค์การในภาพรวมให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อจะได้ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป
            การยกฐานะสถาบันราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ หลังจากนั้นในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ ได้มีการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครพนม
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นตามพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ นับเนื่องมาจนกระทั่ง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนมวิทยาเขตนครพนมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘


ที่อยู่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนครพนม 
167 หมู่8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

Go to website

Phone : 0 4258 7100

Fax : 0 4258 7100

Email : info@flas.npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK