การประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 4

7-8 พฤศจิกายน2567     มหาวิทยาลัยนครพนม


📣📣ขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงาน เข้าร่วมนำเสนอใงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม📣📣
👩🏻🏫 บทความประเมินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
(สามารถใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้) (สามารถใช้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
🌊“ภาวะโลกเดือด: ธรรมชาติ ผู้คน และสังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลง”
🗓วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
ช่องทางการสมัคร
https://docs.google.com/.../10hBRgIJXJTFlLbXD-mS0m0.../edit 📌
เปิดรับบทคัดย่อภาษาไทย 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567
.
🗂 สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ
✅วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
✅เทคโนโลยีและนวัตกรรม วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
✅วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุข อาชีวอนามัย และโรคอุบัติใหม่ในเขตร้อน
✅การศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
✅มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม สังคมศาสตร์การพัฒนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา สื่อสารมวลชน การบริหารจัดการ และการท่องเที่ยว
✅งานวิจัยสถาบันและการพัฒนาองค์กร
✅งานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิทยฐานะครู
.
☎️ช่องทางการติดต่อ
facebook : การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
Line Official : https://lin.ee/7gu9zTA
เบอร์โทรศัพท์ : 089 6736 565 , 082 3639 926
------------------------------------------------
#การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษาครั้งที่4
#ภาวะโลกเดือดธรรมชาติผู้คนและสังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลง
#ประชุมวิชาการระดับชาติ #ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา #ประชุมวิชาการนครพนม #งานประชุมวิชาการ
#SRIKHOTRABOON #มหาวิทยาลัยนครพนม #สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม