มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง"แนวทางการเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA(Ver 4.0)สำหรับหลักสูตรแบบ OBE หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตราฐาน พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2"

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย