คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

ที่อยู่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

Go to website

Phone : 0 4250 3776

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK