มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ(e-GP)ระยะที่ 5 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบระยะที่5" รุ่นที่ 2-รุ่นที่ 4

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย