กองบริหารวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

กองบริหารวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. แผนกบริหารงานทั่วไป 2. แผนกทะเบียนกลาง 3.แผนกหลักสูตรอุดมศึกษา 4.แผนกอาชีวศึกษา 5.แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 6.แผนกรับเข้าและแนะแนวการศึกษา 7.แผนกวารสาร

Go to website

Phone : 0-4253-2477

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK