กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี แบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. แผนกบริหารงานทั่วไป  2. แผนกสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ 3. แผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ 4. แผนกเทคโนโลยีดิจิทัล 

Go to website

Phone : 042 532 477 -8

Fax : 042532479

Email : saraban@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK