คณะเกษตรและเทคโนโลยี

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มีภารกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สู่ความเป็นเลิศ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยได้จัดการเรียนการสอน ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม และร่วมทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. หลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร, แขนงวิชาพืชศาสตร์, แขนงวิชาสัตวศาสตร์ และ แขนงวิชาประมง)

ที่อยู่
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Go to website

Phone : 0 4253 2545

Fax :

Email : info@agri.npu.in.th

Social:

Map

HOT LINK