สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการบูรณาการงานวิจัยและองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศด้านการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของประชาคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Go to website

Phone : 0 4258 7291

Fax : 0 4258 7290

Email : research.npu.rdi@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK