กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กองพัฒนานักศึกษา 
    แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. งานธุรการ 2. งานทุนการศึกษา 3. งานวินัยและหอพัก 4. งานกิจกรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ 5. งานกีฬาและนันทนาการ

Go to website

Phone : 042 532 477 -8

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK