กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี

  • Home
  • หน่วยงาน
  • กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี

กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม แบ่งส่วนราชการปละส่วนงานภายใน ออกเป็น 4 แผนก ประกอบด้วย 1. แผนกบริหารงานทั่วไป 2.แผนกบริหารและพัฒนาอัตรากำลัง 3.แผนกสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 4.แผนกวินัยและนิติการ

Go to website

Phone : 042 532477

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK