สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการคัดเลือกในสาขาวรรณศิลป์ แขนงการเขียนร้อยแก้วและแขนงการเขียนร้อยกรอง เพื่อรับเงินรางวัลการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2567

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย