ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 14

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย