• October 16, 2018
  • Online 27


 
ความเป็นมา มนพ.      
           มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม”ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นำมาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภาระกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่....
           
ปรัชญา/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
  ปรัชญา
           "พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม"
   
  เอกลักษณ์
           "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม"
   
  อัตลักษณ์
 

         พัฒนาตน ตื่นรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
  วิสัยทัศน์
           มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาสังคมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
   
  พันธกิจ
           พันธกิจที่ 1 : จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
            พันธกิจที่ 2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน
         พันธกิจที่ 3 : ให้บริการวิชาการและเป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
         พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริม ทำนุบำรุง  และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
         พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
   
  เป้าประสงค์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
      1.1 ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
      1.2 ส่งเสริมทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐาน และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
      1.3 จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
      1.4 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย 4.0
      2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพ
      2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
      3.1 ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
      3.2 จัดบริการวิชาการแบบสาธารณะเฉพาะด้าน เช่น เปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ และศูนย์ทดสอบต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
      4.1 พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
      4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย
      4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกพันธกิจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ
      5.1 วางแผนและบริหารอัตรากำลังและสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมกับพันธกิจ
      5.2 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ
      5.3 สร้างความก้าวหน้าตามสายงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์
      6.1 พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
      6.2 การสื่อสารภายนอกองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
      7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
      7.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
   
  ค่านิยมหลัก
 

Network         : ทำงานเป็นเครือข่าย
Pool               : พลังร่วม
Unity             : ความเป็นหนึ่งเดียว
(NPU : "บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทำงานด้วยพลังเครือข่าย รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว")

   
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์
 
 

         ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนมมีลักษณะเป็นรูปหยดน้ำสีน้ำตาลประกอบด้วย องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว ส่วนล่างขององค์พระธาตุพนมมีซุ้มประตูสี่ทิศบนคลื่นน้ำสีฟ้าจำนวนสามเส้น ภายในองค์พระธาตุพนมเป็นลายดอกบัวเจ็ดดอก โดยทั้งหมดอยู่ในวงรีลักษณะหยดน้ำและภายในมีวงรีสีเหลืองทองสองวง ระหว่างวงรีสีเหลืองทองมีรูปรวงข้าวสีเหลืองทองทั้งสองข้าง ส่งนล่างของตราสัญลักษณ์เป็นรูปฐานสิงห์สีน้ำตาลดัดโค้งตามรูปหยดน้ำ ด้านใต้เป็นชื่อมหาวิทยาลัยภาษาไทย "มหาวิทยาลัยนครพนม" และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "NAKHON PHANOM UNIVERSITY"

ความหมายตราสัญลักษณ์
         วงรีรูปหยดนํ้า สื่อความหมายถึง หยดนํ้าหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่นํ้าแห่งการศึกษาเปรียบประดุจการรวมสถานศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีนํ้าตาลเป็นสีประจำจังหวัด และ สีเหลืองทองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย
         องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว สื่อความหมายถึง การเคารพสักการะองค์พระธาตุพนมอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนมและเป็นตัวแทนของ คุณธรรมที่หลอมรวมใจของบุคคลทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน
         ซุ้มประตูสี่ทิศ สื่อความหมายถึง ประตูแห่งการศึกษาทั้งสี่ทิศที่เปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามาแสวงหาองค์ความรู้
         คลื่นนํ้าสีฟ้าจำนวนสามเส้น สื่อความหมายถึง แม่นํ้าโขงซึ่งเป็นแม่นํ้านานาชาติที่ไหล อย่างต่อเนื่องเปรียบประดุจการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกชนชาติ
         ลายดอกบัวเจ็ดดอก สื่อความหมายถึง ลายประจำพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจำนวนเจ็ดดอกนั้นเทียบเท่ากับสถานศึกษาทั้งเจ็ดแห่งที่หลอมรวม เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม
         รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิด ความสามัคคี เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม
         ฐานสิงห์ สื่อความหมายถึง ความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนครพนม

ตราสัญลักษณ์ขนาดมาตรฐาน กว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร

Download ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

Download พระราชกฤษฎีกา กำหนดตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2550

 
         
สีประจำมหาวิทยาลัย   ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย   พระพุทธรูป
ประจำมหาวิทยาลัย
   

สีเหลืองทอง
สีประจำมหาวิทยาลัย
 
ดอกกันเกรา

ดอกกันเกราออกเป็นช่อ ออกมากบริเวณปลายกิ่ง ดอกอ่อนมีสีขาวนวล เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ประกอบด้วยดอกย่อยที่มีกลีบรองดอกขนาดเล็ก 5 กลีบ ออกดอกระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธพิทยมงคล" หมายถึง พระพุทธรูปที่ประกอบไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองแห่งความร
ู้ พระพุทธพิทยมงคล เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หล่อทองเหลืองปิดทอง ขนาดหน้าตัก 1.2 เมตร ออกแบบโดย รศ.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ
   ความเป็นมา มนพ.
........................................................................
   ปรัชญา/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
........................................................................
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
........................................................................
   สัญลักษณ์ มนพ.
........................................................................
   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
........................................................................
   คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
........................................................................
 
 
 
   

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด