การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16

29-31 พฤษภาคม2567     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16

The 16th Electrical Engineering Network 2024