สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ปลดล็อกความสำเร็จด้วยการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน"และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย