• August 22, 2018
  • Online 43

มหาวิทยาลัยนครพนม.......มหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาสังคมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 12 ก.พ. 2561 เวลา 17:03:31 น. | : 203

“นับว่าเป็นโชคดีที่เราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีครบเกือบทุกสาขาวิชา ในทุกช่วงชั้น ที่ทำให้เด็กๆ ลูกๆ หลานๆ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ฝึกฝน ฝึกประสบการณ์ ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง ในยุค Thailand 4.0 นอกจากนั้นหลักสูตร ของ มนพ.ยังรองรับอาชีพที่ตลาดแรงงานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษต้องการอีกด้วย”