• May 25, 2019
  • Online 8

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 06 ธ.ค. 2561 เวลา 20:00:09 น. | : 325

วันนี้(6 ธันวาคม 2561) เวลา 14.33 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ อ.เมือง จ.นครพนม ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2559 - 2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 รวม 7 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ เพื่อแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้งแด่พระภิกษุจำนวน 6 รูป, พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย จำนวน 14 คน

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ ที่ทางมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับการบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย นอกจากนี้ยังได้พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 370 คน

ทั้งนี้ การจัดหาโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ดำเนินการโดยโรงพยาบาลประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ทำหน้าที่เป็นแกนกลางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดตั้งโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการจัดหาโลหิต และให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเครือข่ายของเหล่ากาชาดภาค 7 รวม 47 แห่ง ปัจจุบันภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สามารถจัดหาโลหิตได้ปีละ 20,018 ยูนิต จากเป้าหมายปีละ 28,800 ยูนิต โดยโลหิตส่วนหนึ่งได้รับการจัดส่งมาจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด