• March 22, 2019
  • Online 18

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561

: นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว   : 11 ก.ค. 2561 เวลา 17:17:35 น. | : 472

วันนี้ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00น. คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ แปลงนาสาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยมีอาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรคณะเกษตรและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งอาจารย์ศศิธร เชื้อกุณะ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ดังต่อไปนี้

        1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านทำนุบำรุงฯ สืบสานประเพณีลงแขกดำนา

        2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

        3. เพื่อบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนด้านเกษตรศาสตร์, เครื่องจักรกลเกษตร และกิจกรรมนักศึกษา

        อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรคณะเกษตรและเทคโนโลยี ได้กล่าวต้อนรับและเล่าประวัติการจัดโครงการฯ แก่คณาจารย์ และนักศึกษาทีเข้าร่วมโครงการฯ มีข้อความดังต่อไปนี้ “ในเรื่องการทำนาซึ่งเป็นหัวใจหลักของเกษตรกรและชาวนานั้น ปัจจุบันได้วิธีการทำนาที่ทันสมัยขึ้น แต่เนื่องจากคณะเกษตรคณะเกษตรและเทคโนโลยี ได้เห็นความสำคัญของการทำนาแบบดั้งเดิม จึงได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนาขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการดำนาของคนไทยที่มีมานานในสมัยก่อน และยังเป็นการลดการใช้พลังงาน โดยใช้แรงคนแทนเครื่องจักรกล”นั้น

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรคณะเกษตรและเทคโนโลยี 

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด