• January 23, 2019
  • Online 27

ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 12 มิ.ย. 2561 เวลา 11:07:37 น. | : 171

วันนี้(12 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กองนโนบายและแผนร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการตัดสินผลการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชัน ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน” หลังจากได้เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไปก่อนหน้านี้ โดยมีนางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายณัฐพงศ์ เขียวศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะกรรมการตัดสิน มีผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยเป็นเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทั้งหมด 3 ผลงาน ได้แก่ผลงานที่มีชื่อว่า “ทุเรียนจานสุดท้าย” “ห้องโกง” และ “มันคือเกม” โดยจะประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ www.npu.ac.th เป็นลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”
รอบรั้วกันเกรา : ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชันในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน”

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด