• January 23, 2019
  • Online 18

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 16 พ.ค. 2561 เวลา 10:40:30 น. | : 226

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีอาจารย์นิเทศ และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 500 คน

 

รอบรั้วกันเกรา : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รอบรั้วกันเกรา : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รอบรั้วกันเกรา : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รอบรั้วกันเกรา : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รอบรั้วกันเกรา : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รอบรั้วกันเกรา : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รอบรั้วกันเกรา : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รอบรั้วกันเกรา : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด