• September 24, 2018
  • Online 37

นักศึกษาสาขาภาษาจีน มนพ. ได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

: นายณธีพัฒน์ ปาละเสริฐธัญกุล   : 13 พ.ย. 2560 เวลา 14:22:06 น. | : 663

           ตามที่สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้แก่นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณี "จีน-ไทยใช่อื่นไกล เราคือพี่น้องกัน" เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นนั้น ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก และได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันตอบคำถามภาษาและวัฒนธรรมจีน ”泰东北高效中国文化大赛”

 

 

รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาสาขาภาษาจีน มนพ. ได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาสาขาภาษาจีน มนพ. ได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาสาขาภาษาจีน มนพ. ได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาสาขาภาษาจีน มนพ. ได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาสาขาภาษาจีน มนพ. ได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาสาขาภาษาจีน มนพ. ได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาสาขาภาษาจีน มนพ. ได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาสาขาภาษาจีน มนพ. ได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาสาขาภาษาจีน มนพ. ได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาสาขาภาษาจีน มนพ. ได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาสาขาภาษาจีน มนพ. ได้รับรางวัลรอบรู้วัฒนธรรมจีนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด