• September 24, 2018
 • Online 49

สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

: นายสมพร กงนะ   : 12 พ.ย. 2560 เวลา 09:35:12 น. | : 152

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งดำเนิการการโดยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และในววันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (การพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามสายงาน) ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอแก่น
        1.นายสถิต แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        2.นายชัชวาล หนองนา หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งนี้มีผู้สนใจจาก คณะ/วิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 29 คน

ข่าว/ภาพ : สมพร กงนะ คลินิกเทคโนโลยี
 

 

รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด