• September 24, 2018
  • Online 7

หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 10 ต.ค. 2560 เวลา 18:20:20 น. | : 486

            วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 และได้่รับเกียรติจากอาจารย์เบญจวรรณ ยินดียม ข้าราชการบำนาญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบรั้วกันเกรา : หน่วยตรวจสอบภายใน มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด