• June 25, 2018
  • Online 14

อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 19 มิ.ย. 2560 เวลา 16:36:37 น. | : 388

เมื่อวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา  รุ่นที่ 10 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและประโยชน์ของงานสหกิจศึกษา ก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานจริง

สำหรับปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 42 คน เป็นนักศึกษาสาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการอบรมทั้งสิ้น 5 วัน ได้แก่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การใช้งาน Microsoft office การวางแผนอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง

ข่าว : อรปวีณ์ บัวชู

ภาพ : อรปวีณ์  บัวชู, สุราลักษณ์ บุตรโท

 

รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
รอบรั้วกันเกรา : อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด