• February 20, 2018
  • Online 31


 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
     
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
รองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี
รองอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
     
   
ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน
คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
   
     
     
  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
     
ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
นางสาวนิภาภัทร แสนอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและบัญชี
นายเอื้อ มูลสิงห์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมาย
นายพงฬ์นธี มณีกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัฒนพล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายบุญเติม อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายอาคารสถานที่
     
ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศึกษาทั่วไป
นายสุขุม สุดโกทา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     
   ความเป็นมา มนพ.
.............................................................................................................................................
   ปรัชญา/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
..............................................................................................................................................
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
.............................................................................................................................................
   สัญลักษณ์ มนพ.
.............................................................................................................................................
   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
.............................................................................................................................................
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
      อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
      คณบดี/ผู้อำนวยการ
      ผู้อำนวยการ (หน่วยสนับสนุน)
.............................................................................................................................................
 
 
 
 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด