• June 25, 2018
  • Online 22


 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
     
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
รองอธิการบดี
ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์
รองอธิการบดี
     
  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์พงฬ์นธี มณีกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
   

อาจารย์ทวิช ภารัตนวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ทิพาภรณ์ หอมดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง
ผู้ช่วยอธิการบดี
   
 
อาจารย์มุทุดา แก่นสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี
    ความเป็นมา มนพ.
.............................................................................................................................................
   ปรัชญา/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
..............................................................................................................................................
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
.............................................................................................................................................
   สัญลักษณ์ มนพ.
.............................................................................................................................................
   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
.............................................................................................................................................
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
      อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
      คณบดี/ผู้อำนวยการ
      ผู้อำนวยการ (หน่วยสนับสนุน)
.............................................................................................................................................
 
 
 
 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด