NPU CHANNEL : NPU SPECIAL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU SPECIAL
  • สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ด้วยความเพียรที่ภาคภูมิ : ผศ.เนียน คำมุลตรี

สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ด้วยความเพียรที่ภาคภูมิ : ผศ.เนียน คำมุลตรี

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2023-09-18 17:34:40 48

วีดีโอเชิดชูเกียรติ"ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม" ประจำปี 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2506 ภูมิลำเนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร วันบรรจุ วันที่ 19 พฤษภาคม 2529 วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต ทษ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) รวมอายุราชการ 37 ปี


VIDEO


HOT LINK