รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝึกอบรม “Link Certified Network Cabling For Engineering” พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝึกอบรม “Link Certified Network Cabling For Engineering” พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2024-06-11 15:47:45 255

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝึกอบรม “Link Certified Network Cabling For Engineering” พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอบรม “Link Certified Network Cabling For Engineering” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่พนมบุรินทร์)

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากบุคลากร บริษัท อินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรฝึกอบรม ซึ่งกิจกรรมมีทั้งการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ของสาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม และวิทยาลัยนาหว้า ร่วมอบรม 

กิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ อีกทั้ง ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์จากการฝึกอบรม เพื่อนำไปต่อยอดงานวิชาการแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set?vanity=NPUThailand&set=a.512955547967919

HOT LINK