รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะผู้บริหาร มนพ. ประชุมหารือการขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ แปลงที่ทำเลในเขตพื้นที่สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

คณะผู้บริหาร มนพ. ประชุมหารือการขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ แปลงที่ทำเลในเขตพื้นที่สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

นายไชยา สอนไชยา 2024-06-11 11:07:58 178

คณะผู้บริหาร มนพ. ประชุมหารือการขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ แปลงที่ทำเลในเขตพื้นที่สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงฬ์นธี มณีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจาก เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ภูกระแตสาธารณประโยชน์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK