รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนรับเข้านักศึกษาและการประมาณการแผนงบประมาณ พ.ศ. 2568

ม.นครพนม ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนรับเข้านักศึกษาและการประมาณการแผนงบประมาณ พ.ศ. 2568

นายไชยา สอนไชยา 2024-06-10 15:40:35 169

ม.นครพนม ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนรับเข้านักศึกษาและการประมาณการแผนงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น.  ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนรับเข้านักศึกษาและการประมาณการแผนงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจาก คณะ/วิทยาลัย  เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนกรอบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งจำนวนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคํญตามภารกิจการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนครพนม จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการจัดทำแผนรับเข้านักศึกษาและการประมาณการแผนงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK