รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สำนักวิทยบริการ ม.นครพนม ฝึกอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Version ใหม่ล่าสุด

สำนักวิทยบริการ ม.นครพนม ฝึกอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Version ใหม่ล่าสุด

นายธีรพงษ์ อาษาวัง 2024-06-10 15:28:36 179

สำนักวิทยบริการ ม.นครพนม ฝึกอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Version ใหม่ล่าสุด

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมฝึกอบรมการติดตั้งการใช้งานและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib Ultimate โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ธงพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่มรุกขนคร)

นางรุ่งเรือง สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวว่า กิจกรรมฝึกอบรมการติดตั้งการใช้งานและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib Ultimate เป็น Version ใหม่ล่าสุด ซึ่งได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาระบบ จากหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ลงระบบ และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบข้อมูลของห้องสมุด เพื่อเพิ่มอำนวยความสะดวกและประสิทธิภาพของการใช้บริการสารสนเทศแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มีบรรณารักษ์ และนักวิชาการ ของสำนักวิทยบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม คณะเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

ภาพ/ข่าว : ธีรพงษ์ อาษาวัง

HOT LINK