รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565- 2569 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565- 2569 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นายไชยา สอนไชยา 2024-06-10 11:42:37 173

ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565- 2569 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565- 2569 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมด้วยคณะกรรมการและบุคลากรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมจากบริบทปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนและเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้น เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนมให้เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมต่อไป  ณ ห้องพนมรวี ชั้น 5  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK