รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ PTT Global Chemical จัดอบรมพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) เพื่อการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ PTT Global Chemical จัดอบรมพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) เพื่อการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2024-05-27 17:26:01 466

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ PTT Global Chemical จัดอบรมพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) เพื่อการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER)  ภาคป่าไม้และการเกษตร เพื่อการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่พนมบุรินทร์)

“การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) ภาคป่าไม้และการเกษตร เพื่อการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต” เป็นกิจกรรมบริการวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน โดยร่วมมือกับสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และการสนับสนุนจาก PTT Global Chemical เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ T-VER และการปรับใช้วิธีการในสถานการณ์ภาคป่าไม้และการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ T-VER ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการลดโอกาสที่เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจในสาขาเดียวกันอีกด้วย 

เนื้อหาจากการฝึกอบรม ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ การกำหนดตำแหน่งและจำนวนแปลงตัวอย่างที่เหมาะสมของพื้นที่โครงการ การวางแปลงสำรวจ การเก็บข้อมูล การคำนวณประมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ และการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ มี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 โดยมีนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกว่า 60 คน

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

อัลบั้มภาพข่าว

วันที่หนึ่ง : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.503339935596147

วันที่สอง : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.503882908875183

HOT LINK