รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดประชุมร่วมกับศูนย์ประสานงาน สมศ. จัดโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ครั้งที่ 1/ 2567)

ม.นครพนม จัดประชุมร่วมกับศูนย์ประสานงาน สมศ. จัดโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ครั้งที่ 1/ 2567)

นายไชยา สอนไชยา 2024-05-27 15:36:40 326

ม.นครพนม จัดประชุมร่วมกับศูนย์ประสานงาน สมศ. จัดโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ครั้งที่ 1/ 2567)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ  รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และศูนย์ประสานงาน สมศ. (ผ่านสื่อระบบ Online ) พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้แทนศูนย์ประสานงาน สมศ.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินไปใช้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” ในการดำเนิน “กิจกรรมขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” ระหว่างเดือน เมษายน - สิงหาคม 2567โดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ร่วมกับสถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านฝาง

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์

5. โรงเรียนเทพปัญญา

6. โรงเรียนกฤชานันท์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK