รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยการบินฯ ม.นครพนม ลงนาม MOU “เอซีอีไอเอส เอวิเอชั่น” มุ่งพัฒนาวิชาชีพด้านการบิน ตั้งเป้าสร้าง “เมืองสนามบิน” รองรับนโยบายประเทศ และศูนย์กลางทางด้านการบินของภูมิภาค

วิทยาลัยการบินฯ ม.นครพนม ลงนาม MOU “เอซีอีไอเอส เอวิเอชั่น” มุ่งพัฒนาวิชาชีพด้านการบิน ตั้งเป้าสร้าง “เมืองสนามบิน” รองรับนโยบายประเทศ และศูนย์กลางทางด้านการบินของภูมิภาค

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2024-05-24 15:47:42 406

วิทยาลัยการบินฯ ม.นครพนม ลงนาม MOU “เอซีอีไอเอส เอวิเอชั่น” มุ่งพัฒนาวิชาชีพด้านการบิน ตั้งเป้าสร้าง “เมืองสนามบิน” รองรับนโยบายประเทศ และศูนย์กลางทางด้านการบินของภูมิภาค

วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ (IAERA) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เอซีอีไอเอส เอวิเอชั่น จำกัด (ACEIS) บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับอากาศยาน และบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน สหรัฐอเมริกา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัยนครพนม และ Mr. Salvador Ahumada ประธานกรรมการบริหาร ผู้แทนฝ่าย บริษัท เอซีอีไอเอส เอวิเอชั่น จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ฐานบิน) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567



พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ เป็นการตกลงร่วมกันที่จะจัดการฝึกอบรม การศึกษา การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบิน มุ่งผลิตนักบิน และบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินอย่างครบวงจร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการบินของประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินของภูมิภาค 



ขณะที่ บริษัท เอซีอีไอเอส เอวิเอชั่น จำกัด จะสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญ โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้าง “เมืองสนามบิน” ที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการเดินทางทางอากาศ การฝึกอบรมนักบิน การค้า การเชื่อมต่อ และมุ่งหวังที่จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการฝึกอบรมของวิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ