รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2567

ม.นครพนม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2567

นายไชยา สอนไชยา 2024-05-21 13:11:44 509

ม.นครพนม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์
ซึ่งก่อนเริ่มประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.1 อาจารย์ ดร.อรอุมา แก้วเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1.2 นางสาวมารศรี ศิริสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1.3 นายก้องรัฐ นกแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2.1 นางพสณชนก ไตรสิริโชค ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
2.2 นายวีระยุทธ ต้นสวรรค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ
2.3 นางพัชรีภรณ์ ไชยยงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
2.4 นายอาทิตย์ โสภา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาละยนครพนม ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
3.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
- เด็กหญิงณัฐชานันท์ ณรงค์กิจโสภณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ พรชัยวิชชาลัย สปรินเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สปรินต์เตอร์ ร่วมกับสโมสรกีฬาว่ายน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2567 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยรางวัลรวมทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ดังต่อไปนี้
3.1 เหรียญทอง รายการผลัดฟรีสไตล์ 50 เมตร
2.2 เหรียญทอง รายการเดี่ยวผสม 100 เมตร
3.3 เหรียญเงิน รายการกรรเชียง 25 เมตร
3.4 เหรียญเงิน รายการฟรีสไตล์ 50 เมตร
3.5 เหรียญเงิน รายการผีเสื้อ 50 เมตร
3.6 เหรียญเงิน รายการกบ 50 เมตร
7.7 เหรียญทองแดง รายการฟรีสไตล์ 25 เมตร
3.8 เหรียญทองแดง ผลัดฟรีสไตล์ 50 เมตร
3.9 เหรียญทองแดง รายการกรรเชียง 50 เมตร
ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK