รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันวิสาขบูชา

ม.นครพนม ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันวิสาขบูชา

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-06-03 20:50:47 744

ม.นครพนม ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันวิสาขบูชา

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้บุคลากรร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน โดยมีพระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมประกอบพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ เสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติทางศาสนา น้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2521 มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบการศึกษาเมื่อปี 2543 ก่อนที่จะทรงเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับของการบินไทย เมื่อปี 2546 - 2551 หลังจากนั้น ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ) และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส และสถาปนาพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็น "สมเด็จพระราชินีสุทิดา" ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และต่อมาในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

และนอกจาก วันที่ 3 มิถุนายน 2566 จะตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้ว ในปีนี้ยังตรงกับวันวิสาขบูชา ที่ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และถ้าปีใดมีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 ดังนั้น จึงมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนของทุกปี โดยในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่า วันวิสาขบูชา เริ่มต้นครั้งแรกในสมัยกรุงสุโขทัย สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากประเทศลังกา เพราะมีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด เห็นได้จากที่มีพระสงฆ์จากประเทศลังกาหลายรูป เดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา และนำการประกอบพิธีวิสาขบูชา ที่พระเจ้าภาติกุราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกาได้ประกอบขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 420 และกษัตริย์ลังกาพระองค์อื่น ๆ ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา เข้ามาปฏิบัติในประเทศไทย

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK