รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คกก.สรรหาอธิการบดี มนพ. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานและสมัครเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

คกก.สรรหาอธิการบดี มนพ. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานและสมัครเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-05-23 15:38:45 1,939

คกก.สรรหาอธิการบดี มนพ. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานและสมัครเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีมติให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน และสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม
5. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัฒนพล
7. นายสมยศ สีแสนซุย
8. ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน และสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานและสมัครเข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ  ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในโอกาสต่อไป 

รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

สามารถติดตามความคืบหน้าหารสรรหาอธิการบดี มนพ. ได้ที่ http://chancellor.npu.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/CouncilNPU

HOT LINK